Windykacja

W ramach windykacji świadczymy usługi w zakresie: odzyskiwania należności (faktury, weksle, umowy). Tę usługę prowadzimy na każdym etapie postępowania tj. polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wynagrodzenie pobieramy po odzyskaniu wierzytelności, a na etapie sądowym i egzekucyjnym kredytujemy wynagrodzenie adwokata, który w pełni jest do Państwa dyspozycji.

Windykacja to także działania prewencyjne, to znaczy pomagamy naszym klientom uniknąć kłopotów finansowych zanim jeszcze powstaną. Posługujemy się przy tym takimi narzędziami jak pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, czy też sprawdzanie przyszłego kontrahenta w bazie BIG. W razie potrzeby możemy także umieścić dłużnika na takiej liście skutecznie uprzykrzając mu życie.

W zakres naszych usług wchodzą także porady prawne i rejestracja różnego rodzajów podmiotów np.: spółki, stowarzyszenia, zrzeszenia i inne. Piszemy również dla takich podmiotów statuty i regulaminy. Redagujemy pisma administracyjne, sądowe i komornicze (apelacje, odwołania, skargi, zażalenia)

Windykację prowadzimy w następującym zakresie:

 •      Monitoring płatności
  Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. W przypadku braku zapłaty w/w w określonym terminie, sprawa przechodzi automatycznie do windykacji – po uprzedniej akceptacji z Państwa strony.
 •      Postępowanie polubowne – przedsądowe
  Negocjacje z dłużnikiem na etapie polubownym. Może ono zostać zrealizowane poprzez działania formalne (oficjalne wystąpienie w imieniu klienta) jak i również negocjacje bezpośrednie. Sposób realizacji w uzgodnieniu z klientem.
 •      Kierowanie do postępowania sądowego w trybie nakazowym i upominawczym
  Polega ono na pisaniu pozwów i wszelkich pism procesowych.
 •      Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne
  Na tym etapie następuje przekazanie sprawy do kancelarii komorniczej i czuwanie nad prawidłową realizacją postępowania. Podobnie jak w przypadku etapu sądowego realizowane jest to przez renomowaną kancelarię prawną. 

Stosujemy:

 • Windykację miękką
  Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że staramy się być bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Rozpoczyna się ona od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do BIK. Jeśli dłużnik nie spłaci należności, kolejnym krokiem jest wpis do BIK.
  Z miękką windykacją stosujemy najczęściej wobec dłużników, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno. Nie ma, więc potrzeby wykorzystywania większej presji na dłużniku niż zwykłe upomnienie i prośba o przyspieszenie terminów płatności.
 • Windykację twardą
  W przypadku tzw. twardej windykacji stosujemy ostrzejsze i poważniejsze sankcje windykacyjne (prawne), niż w przypadku miękkiej windykacji np. postępowanie sądowe, egzekucyjne a nawet karne. Twarda windykacja dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych, którzy od dłuższego czasu opóźniają się z zapłatą.

 Działania prewencyjne pozwalające ustrzec klienta przed powstawaniem zaległości finansowych:

 • Pieczęć prewencyjna
  Dzierżawa pieczęci prewencyjnej do umieszczania na Państwa fakturach. Pieczęć prewencyjna jest skutecznym i sprawdzonym narzędziem mającym na celu zdyscyplinowanie Kontrahentów i Klientów do terminowego regulowania płatności. Jest jednocześnie informacją, że wierzyciel stale współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną, będzie, więc konsekwentnie i zdecydowanie dochodził swoich należności. Umieszczenie pieczęci na wystawianych fakturach i innych dokumentach handlowych ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się firma windykacyjna BENIGNUS Lex.
   
 • Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG
  Jeżeli klient nasz ma problem z odzyskaniem swoich wierzytelności, jedną z form dyscyplinowania dłużnika i sposobem na odzyskanie swoich pieniędzy jest możliwość za naszym pośrednictwem wpisanie dłużnika na listę dłużników. Może to skutecznie zablokować dłużnikowi możliwość zakupu na raty różnych produktów jak również wzięcie kredytu w banku.
 • Raporty gospodarcze
  1. Sprawdzenie czy kontrahent jest w pisany do Listy Dłużników BIG.
  Na życzenie klienta robimy wstępną weryfikację kontrahenta. Sprawdzamy czy jest „czysty” i mamy do czynienia z uczciwym partnerem, czy też jest wpisany na listę dłużników. Informacja taka może uchronić naszego klienta od chybionego interesu.2. Raport podstawowyZawiera informacje teleadresowe i pełne dane rejestrowe badanej firmy, ustalenie formy prawnej, jej historię i profil prowadzonej działalności, ustalenie danych właścicieli, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy wraz z liczbą udziałów/akcji, ustalenie kapitału zakładowego/akcyjnego, ustalenie składu zarządu i liczby osób zatrudnionych.3. Raport rozszerzony
  Poza podstawowymi danymi firmy określa jej kondycję finansową, partnerów biznesowych, zawiera informacje o ewentualnym postępowaniu windykacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym, sprawdzenie obecności podmiotu na listach dłużników w firmach windykacyjnych oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników. Raport rozszerzony może zawierać także informacje/dane o imporcie/eksporcie badanej firmy czy też zalecany poziom kredytu kupieckiego. Także informacje odnośnie: powiązań osobowych lub kapitałowych, raitingu, limicie kredytowym, moralności płatniczej, majątku, zobowiązaniach, zatrudnieniu, struktura własności, dane marketingowe, sprawozdania finansowe, bilanse, partnerów handlowych, wskaźników finansowych (firmowych i branżowych).
  W tym zakresie współpracujemy z firmami:
  – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  – Verdict

Poza tym w ramach windykacji zajmujemy się:

 • Restrukturyzacją długów,
 • Czyszczeniem bilansu.
  Transakcja czyszczenia bilansu przeznaczona jest dla Firm i dotyczy trudno ściągalnych wierzytelności:
  ⇒ drobnych – o jednostkowo niewielkiej należności głównej,
  ⇒ przedawnionych,
  ⇒ po bezskutecznej egzekucji,
  ⇒ w stosunku do firm w upadłości,
  ⇒ innych trudno ściągalnych, których obecność w bilansie zniekształca faktyczny obraz sytuacji finansowej firmy.

Usługa zwana „czyszczeniem bilansu” polega na sprzedaży wierzytelności za symboliczną cenę do – 2%.

Korzyści z transakcji to poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i urealnienie bilansu. Inne zalety czyszczenia bilansu, to:

 • Wyksięgowanie nieściągalnych należności oraz zamknięcie kont analitycznych bez konieczności uzyskania tytułów egzekucyjnych i wykonawczych,
 • Urealnienie i uporządkowanie bilansu,
 • Zmniejszenie zobowiązań podatkowych zbywcy, ponieważ różnica pomiędzy wartością sprzedanych wierzytelności a uzyskaną ceną stanowi koszt uzyskania przychodu,
 • Oszczędność czasu (transakcja trwa czyszczenia bilansu potrwa kilka dni),
 • Oszczędność pieniędzy (sprzedając wierzytelność nie ponosisz kosztów sadowych,
 • Wpływasz na poprawę swojego wizerunku, pojawia się osoba trzecia, której Kontrahent – dłużnik jej nie zna i nie wie, czego może się spodziewać, twój dłużnik ma wówczas świadomość że nie płacenie nie uchodzi bezkarnie,
 • Wyższe koszty uzyskania przychodu,
 • Zminimalizowanie poniesionych strat.
 • Należy podkreślić, iż operację sprzedaży wierzytelności akceptują organy skarbowe. Jest to możliwe dzięki wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III S.A. 2843/02). Tym bardziej kontrakt będzie bardziej wiarygodny, jeżeli wykupu długu dokona kancelaria windykacyjna. Jednak warunkiem nie zakwestionowania transakcji przez urząd podatkowy, jest jej wcześniejsze uznanie za przychód.

Co daje nam współpraca z INFOMONITOREM

Jeśli chcesz podejmować trafne decyzje biznesowe,  współpracować tylko z firmami wiarygodnymi płatniczo, sprzedawać produkty i usługi klientom, którym możesz zaufać – podpisz umowę z nami.
BIG InfoMonitor to sprawdzanie kontrahenta:

 • szybki dostęp do największych w Polsce baz informacji o dłużnikach: Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich oraz Rejestru Dłużników BIG;
 • proste pobranie raportu;
 • uzyskanie informacji z tego samego Systemu, z którego korzystają banki;
 • monitorowanie zmian informacji gospodarczych o danej firmie;
 • dostęp do milionów informacji gospodarczych, których nie można uzyskać z  wywiadowni gospodarczych ani z innych BIG-ów.

BIG InfoMonitor to odzyskiwanie należności:

 • łatwy wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG;
 • wysoka skuteczność w odzyskiwaniu pieniędzy – 75% dłużników spłaca zaległości po poinformowaniu, że mogą zostać wpisani, a następnie – że zostali wpisani do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor;
 • bez dodatkowej prowizji od wartości długów odzyskanych przez przedsiębiorcę współpracującego z BIG InfoMonitor;
 • siła motywująca dłużników do spłaty – fakt, ze dłużnikom wpisanym do Rejestru Dłużników BIG odmawia się udzielenia kredytów i pożyczek, przedstawia mniej korzystne warunki lub rozwiązuje się współpracę, skutecznie mobilizuje do spłaty zaległości.

 Co daje nam współpraca z VERDICT

 •      Dla obecnych kontrahentów
  ⇒ Aby dostrzec w porę pogarszającą się sytuację finansową kontrahenta i ocenić, czy nie jesteś ostatnią firmą, której on jeszcze płaci zanim stanie się niewypłacalny,
  ⇒ aby wiedzieć, czy Twój kontrahent nie zwiększył obrotów dzięki zamówieniom u Twojej konkurencji, podczas gdy u Ciebie zamawia wciąż tyle samo,
  ⇒ aby zminimalizować szkody związane z niewypłacalnością Twoich kontrahentów, a tym samym zmniejszyć składkę za wykupione przez Ciebie ubezpieczenia należności,
 • Dla nowych kontrahentów
  ⇒ 
  aby wiedzieć, czy to solidna firma i jakiego kredytu można jej udzielić
 • Dla potencjalnych klientów
  ⇒ aby sprawdzić, czy firma nie upadnie lub nie zniknie z pieniędzmi.
 • Dla konkurencji
  ⇒ 
  aby wiedzieć, jakie mają zyski, sprzedaż i udział w rynku w stosunku do Twoich wyników

Przy skorzystaniu z kilku usług naszego biura jednocześnie stosujemy atrakcyjne rabaty

 

Windykacja, księgowość, wirtualne biuro, tusze, tonery i inne usługi biurowe